اطلاعیه 2

مدارسی که در نمایشگاه های ناحیه ای و قطب شرکت داشتند می توانند تصاویر و اخبار خود را به

 

آدرس modir.jaber@chmail.ir    ارسال نمایند.

درباره نویسنده