اطلاعیه شماره 4-مهم

بازدید صبح دانش آموزان از نمایشگاح جابربن حیان

روز یکشنبه2/10 و سه شنبه 2/12 مدارس پسرانه

روز دوشنبه 2/11چهارشنبه 2/13مدارس دخترانه

درباره نویسنده