همایش رابطین جشنواره پروژه های علمی

مربی آزمایشگاه دبستان پسرانه امام حسین(ع)شماره دو خانم پوررضایی درجشنواره همایش رابطین پروژه های علمی شرکت درآموزشگاه پسرانه امام رضا (ع)شرکت کردند.
در این مراسم درابتداجناب آقای نیک آیین مسئول تکنولوژی ناحیه ۴ درمورداهمیت جشنواره جابر ورسالت معلمین صحبت کردند.
سپس جناب آقای دکتروطن پور عضو هئیت علمی دانشگاه فرهنگیان صحبتهای خودرا پیرامون نقش واهمیت یادگیری دانش آموزان ونقش هدایتگری معلمین بیان کردند.
درانتها ازهمکاران ومنتخبین جشنواره جابربن حیان سال گذشته تقدیروتشکرگردید.

اولین جلسه ی هماهنگی رابطین جشنواره جابر

در بیست ونهمین روزآبان ماه اولین جلسه هماهنگی  رابطین جشنواره  جابربن حیان  مدارس  امام حسین در محل دبیرخانه  واقع دردبستان پسرانه امام حسین  واحد 2 برگزارگردید‌.

دراین جلسه که باحضور اقای رستگار مسئول مقطع ابتدایی وجناب آقای قربانی پور مدیریت محترم دبستان پسرانه واحد ۲ و ۹تن  ازرابطین  مدارس برگزار گردید مواردذیل عنوان شد.

۱_اهمیت پروژه  جابربن حیان

۲_بررسی شیوه نامه  جابرحیان

۳_وظایف  رابطین  جشنواره  درمدارس

۴_انتقال  اطلاعات  به همکاران  پایه  درارتباط باتشویق دانش آموزان

۵_بررسی لگوی کار

۶_معرفی  وب سایت جشنواره

۷_مشاهده  فیلم  های  دفاعیه  وافتتاحیه  نمایشگاه

در پایان  جناب اقای  رستگار  نطرات وپیشنهادات  خودرا به همکاران ارائه دادند.

شرکت دبیرخانه ی جشنواره جابر در جلسه ی گروههای آموزشی

بر اساس مصوبه اولین جلسه ی جشنواره ی جابربن حیان در روز یکشنبه چهاردهم آبان ماه ،دبیرخانه جشنواره ی جابربن حیان آقای قربانی پور مدیریت دبستان پسرانه ی امام حسین(ع)شماره دو در جلسه ی گروههای آموزشی متشکل از معلمان پایه های چهارم و پنجم مدارس امام حسین(ع)شرکت کردند .

در این جلسه ایشان پیرامون اهمیت جشنواره جابر،ارتباط جشنواره با سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و همچنین مراحل برگزاری جشنواره ،مطالبی را بیان نمودند.

برگزاری اولین جلسه ی رسمی جشنواره ی جابربن حیان سال تحصیلی97-96

 

در چهارمین روز آبان ماه96 ،اولین جلسه ی رسمی جشنواره جابرن حیان با حضور آقای رستگار مسئول مقطع ابتدایی و اعضاء دبیرخانه ی جشنواره مستقر در دبستان پسرانه امام حسین(ع)شماره دو، آقای قربانی پور مدریریت دبستان، خانم پوررضایی مسئول آزمایشگاه و رابط جابر و همچنین خانم رادمر د معاون فناوری و مسئول سایت جشنواره در موسسه ی آموزشی امام حسین(ع) برگزار شد.
در این جلسه موارد به شرح ذیل مطرح و تصمیم گیری گردید:
-درخواست معرفی رابطین مدارس
-شروع به کار سایت جشنواره
-برگزاری جلسه ی توجیهی برای رابطین
-تدوین دستورالعمل مربوط به جشنواره ی جابربن حیان
-تشکیل جلسه با مدیران محترم مدارس
امید است امسال هم مانند سال های گذشته با همکاری همکاران و دانش آموزان بتوانیم گامی به سوی پیشرفت فکری دانش آموزان برداریم.